วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์ภาษา C


C
หมายถึง :
เป็นภาษาโปรแกรมภาษาหนึ่ง ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดย เดนนิสริทชี่ (Dennis Ritchie) ที่ Bell Laboratories เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภาษา C แม้จะเป็นภาษาระดับสูง แต่ก็สามารถใช้เป็นภาษาเครื่องได้เป็นอย่างดี มันมีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับ ระบบการทำงานของ UNIX (UNIX operating system) ในปัจจุบันนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางและได้รับการรับรองมาตรฐานโดย ANSI (American Nation Standard Institute) แล้ว
C++
หมายถึง :
ภาษา C programming language รุ่นใหม่ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดย Bjarne Strousrup ณ ห้องปฏิบัติการ Bell Laboratories เมื่อต้นปี พ.ศ. 2523 ภาษา C เวอร์ชั่นนี้เป็นที่ยอมรับของนักผลิตโปรแกรมทั้งหลาย เช่น บริษัท Apple Computer และบริษัท Sun Microsystem เป็นต้น
cable
หมายถึง :
สายเคเบิล เป็นสายสื่อที่ใช้ต่อเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ มีวัสดุห่อหุ้มสายเพื่อป้องกันความเสียหายและการรั่วไหล อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต่อเชื่อมด้วยสายเคเบิล เช่น แป้นพิมพ์ (keyboard) เมาส์ (mouse) เครื่องพิมพ์ (printer) เป็นต้น
cable connector
หมายถึง :
ได้แก่ ตัวต่อที่อยู่ตรงส่วนปลายสายเคเบิลทั้งสองข้าง
cache
หมายถึง :
ระบบย่อยของหน่วยความจำอย่างหนึ่งซึ่งใช้ค่าของข้อมูลบ่อยๆ จึงมีการคัดลอกข้อมูลเอาไว้ในนี้ เพื่อความสะดวกในการใช้ หน่วยความจำของ cache จะเก็บข้อมูลที่ใช้บ่อยๆ เข้าสู่ RAM ทั้งตำแหน่งและสังกัดที่เก็บข้อมูลอยู่ เมื่อการประมวลผลต้องการข้อมูลที่อยู่ ณ สังกัดนั้นๆ ในหน่อยความจะ cache ก็จะทำการตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่ต้องการหรือไม่ ถ้ามีก็จะส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลทันที ถ้าไม่มี cache ก็จะเข้าถึงหน่วยความจำตามปกติ เพื่อนำข้อมุลไปสู่การประมวลผล cache มีประโยชน์เมื่อการนำข้อมูลเข้าสู่ RAM ทำได้อย่างเชื่องช้า การนำเข้าสู่ cache มักทำได้รวดเร็วกว่า

_____________________________________________________
CAD
หมายถึง :
(อ่านว่า แคด) เป็นคำย่อของคำว่า computer-aided-design เป็นชื่อของโปรแกรมปฏิบัติการชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ในการออกแบบวิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรือรูปแบบต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ แบบที่ออกโดย CAD จะเป็นสองหรือสามมิติ

calculator
หมายถึง :
เครื่องคิดเลข ในความหมายที่กว้างหมายถึง เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำงานเกี่ยวกับตัวเลขและการคำนวณ
CAI
หมายถึง :
คำย่อของคำว่า computer-aided หรือ computer-as-sisted instruction เป็นโปรแกรมการศึกษาโปรแกรมหนึ่งที่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์การสอนได้ สามารถใช้โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฝึกหัด โปรแกรมถาม-ตอบ หรือเป็นโปรแกรมสอนหัวข้อต่างๆ และใช้เป็นโปรแกรมทดสอบความรู้ของนักเรียนได้
call
หมายถึง :
การถ่ายทอดโปรแกรมการควบคุมงานไปยังส่วนหนึ่งส่วนใดของรหัสในขณะที่กลังเก็บรักษา (save) สารสนเทศที่จำเป็น เพื่อให้การควบคุมการทำงานกลับมายังจุดที่เรียก
CAM
หมายถึง :
(อ่านว่า แคม) เป็นคำย่อของ computer-aided manu-facturing หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมงานผลิตผลิตภัณฑ์อย่างอัตโนมัติ ดูเพิ่มเติม CAD/CAM
capacity
หมายถึง :
สมรรถนะ ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงปริมาณของสารสนเทศซึ่งคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลสามารถประมวลผล หรือเก็บไว้ได้ เช่น แผ่นดิสก์สามารถเก็บตัวอักษรได้จำนวนกี่ไบต์ นั่นเป็นสมรรถนะ (capacity) ของแผ่นดิสก์นั้น
Caps Lock key
หมายถึง :
แป้นคีย์บนแป้นพิมพ์ ซึ่งเมื่อกดแป้นนี้แล้ว อักษรภาษาอังกฤษที่พิมพ์จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (capital letter) เมื่อปล่อยก็จะกลับมาเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กตามปกติ ส่วนแป้นพิมพ์ภาษาไทย เมื่อกดแป้นนี้จะเป้นตัวอักษรบน
card
หมายถึง :
การ์ด หมายถึง แผ่นวงจรซึ่งพิมพ์สำเร็จ หรือหมายถึง adapter ซึ่งสามารถนำมาเสียบต่อเชื่อมโยงเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นได้
carrier
หมายถึง :
พาหะ ใช้ในการสื่อสาร เป็นสิ่งที่ใช้นำหรือพาเอาสารสนเทศไปยังผู้บริโภค; หรือหมายถึงบริษัท หรือองค์การธุรกิจ ที่ทำหน้าที่จัดหาโทรศัพท์และเคื่องมือสื่อสารอื่นๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภค
carrier system
หมายถึง :
ระบบการสื่อสาร เป็นวิธีการสื่อสารซึ่งใช้ความถี่ต่างๆ กัน เพื่อส่งผ่านหรือถ่ายทอดสารสนเทศไปตามช่องสัญญานการสื่อสารแต่ละช่อง
cartridge
หมายถึง :
กล่อง, ตลับ มักใช้ กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กล่องดิสก์ (disk cartridge) กล่องหน่วยความจำ (memory cartridge) กล่องโทนเนอร์ (toner cartridge) กล่องริบบอน (ribbon cartridge) เป็นต้น
cassette tape
หมายถึง :
เทปแบบตลับ ที่เรามักเรียกว่า เทปคาสเส็ท
CAT
หมายถึง :
ดู computer-assisted teaching
catalog
หมายถึง :
รายการของแหล่งข้อมูล ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงรายการของสารสนเทศต่างๆ เช่น ชื่อ แบบหรือชนิด ตำแหน่งที่อยู่หรือสังกัด และความยาวของเนื้อเรื่องเป็นต้น
cathode
หมายถึง :
ขั้วไฟฟ้าซึ่งมีประจุไฟฟ้าลบ อิเล็กตรอนจะไหลจากขั่วลบไปยังขั้วบวก (anode) ตามปกตินำมาใช้หมายถึง ขั้วที่ปล่อยกระแสอิเล็กตรอนของกระแสไฟฟ้า
cathode-ray tube
หมายถึง :
ดู CRT
CBT
หมายถึง :
คำย่อของ computer-based training หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมซึ่งทำขึ้นพิเศษเพื่อสอน
CD
หมายถึง :
คำย่อของ Carrier Detect เป็นสัญญานที่ส่งมาจากโมเด็ม ซึ่งเสียบต่อเชื่อมโยงอยู่กับคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าโมเด็มนั้นกำลังอยู่ในสายCD-I
หมายถึง :
อ่านว่า ซีดีไอ คำย่อของ compact disc-interactive ได้แก่ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ซึ่งอยู่ในรูปของเทคโนโลยีทางแสง เช่น เลเซอร์ดิสก์ ซึ่งสามารถรวมเสียง วีดีโอ และคำอธิบายเข้าด้วยกัน และเก็บไว้ในคอมแพคดิสก์ที่มีสมรรถณะสูง CD-I มีความหมายรวมถึง กิจลักษณ์ (feature) การแสดงรูปภาพ, การแสดงภาพเคลื่อนไหว (animation) เครื่องเสียง และ เอฟเฟค (effect) ต่างๆ ด้วย
CD-Rom
หมายถึง :
อ่านว่า ซีดีรอม เป็นคำย่อของ compact disc read-only memory เป็นคลังข้อมูลแบบหนึ่ง ซึ่งมีสมรรถณะสูง (ประมาณ 600 เมกะไบต์) และใช้ laser optics แทนการใช้แม่เหล็กเป็นสื่อในการอ่านข้อมูล
CD-ROM drive
หมายถึง :
เครื่องมือเก็บแผ่นดิสก์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีของคอมแพคดิสก์ (compact disc)
cell
หมายถึง :
ในโปรแกรม spreadsheet หมายถึงจุดตัดกันระหว่างแถว (row) กับคอลัมน์ (column) แถวแทนด้วย ตัวเลข 1, 2, 3... ดังนั้นเซล (cell) จะแทนด้วยชื่อคอลัมน์ และแถวชื่อ เช่น B5, C12 หมายความว่า เซล ที่เกิดจากจุดตัดกันของคอลัมน์ B กับแถว (บรรทัด) ที่ 5 และเซลที่เกิดจากคอลัมน์ C ตัดกับแถว (บรรทัด) ที่ 12 เป็นต้น
central processing unit
หมายถึง :
มักใช้อักษรย่อว่า CPU หน่วยประมวลผลกลาง ซึ่งประกอบด้วย หน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logic unit) หรือ ALU หน่วยควบคุม (control unit) และคลังข้อมูลปฐมภูมิ (primary storage unit)
CGA
หมายถึง :
เป็นคำย่อของ Color/Graphics Adapter คือวีดีโออะแดฟเตอร์บอร์ดชนิดหนึ่ง ซึ่งผลิตออกจำหน่ายโดย IBM เมื่อปี พ.ศ. 2524 CGA มีความสามารถทำงานด้านภาพและตัวอักษรจาก 40-80 ตัวอักษรใน 1 คอลัมน์ และ 25 บรรทัด จากบนมาล่าง ประกอบไปด้วยสี 16 สี สร้างภาพกราฟฟิกได้ตามแนวนอน 640 pixel และแนวตั้ง 200 pixel 2 สี หรือ 320 pixel ตามแนวนอน และ 200 pixel ตามแนวตั้ง 4 สี
channel
หมายถึง :
ช่อง, ช่องการสื่อสารระหว่างเครื่องอุปกรณ์สองเครื่อง บางทีเรียกว่า communication channel
character
หมายถึง :
ตัวหนังสือ หมายถึงตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้ในภาษา เครื่องหมายวรรคตอน รวมทั้งสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่ใช้เป็นรหัสเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วย
character per inch
หมายถึง :
มักใช้คำย่อว่า cpi เป็นหน่วยการวัดขนาดของตัวอักษรอย่างหนึ่ง หมายถึง ในความยาว 1 นิ้ว มีตัวอักษรบรรจุลงไปได้กี่ตัว การกำหนดในลักษณะนี้ ก่อให้เกิดลักษณะสำคัญ 2 ประการ คือ ขนาดของป้อยนท์ และความกว้างของตัวอักษร
character per second
หมายถึง :
ใช้คำย่อว่า cps การวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เช่น dotmatrix printer หรือ ink-jet printer เป็นต้น หรือวัดความเร็วในการถ่ายทอดข้อมูล เช่น ความเร็วของ disk drive เป็นต้น
chassis
หมายถึง :
(อ่านว่า คัสซีส์) กรอบโลหะซึ่งใช้เป็นฐานรองรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเลกทรอนิกใดๆ; เครื่องล่าง
chip
หมายถึง :
คำย่อของคำว่า microchip ดูเพิ่มเติม integrated circuit
circuit
หมายถึง :
วงจร
circuit board
หมายถึง :
แผงวงจร
circuit breaker
หมายถึง :
สวิตช์ซึ่งทำไว้สำหรับปิด-เปิด เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้ามีปริมาณมากเกินกว่าระดับที่กำหนดไว้
circuit switching
หมายถึง :
วิธีการเปิดสายการสื่อสารอย่างหนึ่ง โดยการต่อพ่วงวงจรอื่นๆ เข้ากับวงจรหลัก เช่น การต่อสายโทรศัพท์ เป็นต้น
click
หมายถึง :
คลิก การกดและปล่อยปุ่มที่เมาส์ครั้งหนึ่ง โดยไม่ต้องขยับเมาส์ การกดเมาส์เป็นการกระตุ้นโปรแกรมให้ทำงาน ถ้ากดสองครั้งติดๆ กันเรียกว่า double click
clip art
หมายถึง :
คลิปอาร์ต แหล่งรวบรวมภาพ แผนภูมิ แผนที่ ไดอะแกรม ภาพถ่าย ภาพลายเส้นต่างๆ อาจเป็นลักษณะของหนังสือเป็นเล่มๆ หรือแฟ้มข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็ได้
clipboard
หมายถึง :
หน่วยความจำอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความควบคุมของระบบทำงาน (operating system) เช่น Microsoft Windows ใน OS/2 หรือใน Apple Macintosh operating system คลิพบอร์ด ใช้เป็นที่เก็บสำเนาของสารสนเทศสุดท้ายที่ถูกทำสำเนา ลบ หรือตัด (paste) เอาไว้ สิ่งที่ก็บไว้ในคลิพบอร์ดสามารถถ่ายทอดไปสู่โปรแกรมอื่นได้
clock
หมายถึง :
นาฬิกา เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ นาฬิกาจะเดินอยู่ตลอดเวลา แม้เวลาเครื่องปิด
clock/calendar
หมายถึง :
เครื่องบอกเวลา บอก วัน เดือน ปีอัตโนมัติ อยู่ในวงจรคอมพิวเตอร์ บอกเวลา และวัน เดือน ปี อย่างถูกต้อง
clone
หมายถึง :
สำเนา หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นให้เหมือนกับของเดิม หรือเหมือนกับต้นฉบับ หรือต้นแบบ นำมาใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์ หมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ทำขึ้นให้เหมือนต้นแบบ เช่น IBM clone คือคอมพิวเตอร์อื่นที่ทำขึ้นให้มีลักษณะ และคุณสมบัติเหมือนคอมพิวเตอร์ IBM
closed file
หมายถึง :
แฟ้มข้อมูลที่ปิดอยู่ แฟ้มข้อมูลที่ไม่ได้นำมาใช้ปฏิบัติการใดๆ
coaxial cable
หมายถึง :
สายเคเบิลชนิดหนึ่งซึ่งมีตัวนำสองสายซ้อนกันอยู่เป็นสองชั้น สายหนึ่งอยู่ตรงศูนย์กลางมีฉนวนหุ้ม สายที่สองอยู่รอบๆ สายที่1 และมีฉนวนหุ้ม อีกชั้นหนึ่ง
COBOL
หมายถึง :
เป็นคำย่อของคำว่า Common Business Oriented Language เป็นภาษาระดับสูงภาษาหนึ่ง พัฒนาขึ้นมาราวๆ ระหว่างปี พ.ศ.2502-2504 มีลักษณะของภาษาคล้ายประโยคภาษาอังกฤษ นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง
code
หมายถึง :
รหัส เป็นโปรแกรมคำสั่ง รหัส อาจเป็นชนิดที่คนอ่านได้ ซึ่งเขียนขึ้นโดยนักเขียนโปรแกรม และรหัสอีกชนิดหนึ่งสำหรับเคื่องคอมพิวเตอร์อ่าน


color
หมายถึง :
สี ในวิชาฟิสิกส์ สี หมายถึง คลื่นแสงซึ่งมีความยาวคลื่นแตกต่างกัน เมื่อกระทบกับสายตา ทำให้สายตาตอบสนองต่อขนาดความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แตกต่างกัน แล้วแปลความหมายออกมาเป็นสีที่แตกต่างกัน โดยเริ่มตั้งแต่ขนาดความยาว คลื่นสั้นมาก ตาแลเห็นเป็นสีม่วง และแลเห็นสีแดงเป็นสีสุดท้ายในช่วงคลื่นแสง สีที่เห็นจะเรียงตามลำดับดังนี้คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม และแดง


CAD/CAM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น